Algemene Verkoopsvoorwaarden met betrekking tot de THOAS CVBA dienstprestaties

De hierna beschreven algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle door THOAS CVBA (ondernemingsnummer: BE0840.308.822 – bankrekening:KBC BE34 7310 2184 6290) hierna THOAS genoemd, geleverde prestaties. De klant, hierna Opdrachtgever genoemd, zal, op het moment van het geven van een opdracht, hierna Opdracht genoemd, geacht worden deze voorwaarden aanvaard te hebben zonder voorbehoud, ook wanneer de Opdracht telefonisch werd gegeven.

Art. 1: Publiciteit en offerten: Alle publiciteit en offerten zijn vrijblijvend en verbinden THOAS slechts na haar schriftelijke bevestiging. De aangegeven prijzen zijn vatbaar voor herziening en dit zonder dat de verkoop kan ontbonden worden door de Opdrachtgever. De herziening wordt eenvoudig in rekening gebracht zonder verplichte voorafgaande melding aan de Opdrachtgever.

Art. 2: De Opdracht: THOAS zal de Opdracht en al de schriftelijk overeengekomen wijzigingen hieraan uitvoeren op een professionele wijze en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde handelsgebruiken. Alle andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, statutair, bij wet of anderszins worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 3: De verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever: De Opdrachtgever zal THOAS voorzien van alle relevante informatie, assistentie van personeel, toegang tot de werkomgeving en al het andere zoals redelijk mag verzocht worden door THOAS en het is tussen partijen geweten en overeengekomen dat de vervulling van de Opdracht afhankelijk is van de voorziening door de Opdrachtgever in zulke bijstand wanneer zij vereist is.

Art. 4: Onafhankelijke aannemer: Voor de doelstelling van de Opdracht handelt THOAS als een onafhankelijk aannemer. THOAS zal noch het recht, noch de macht en noch de autoriteit hebben om impliciet of expliciet verplichtingen aan te gaan voor rekening van de Opdrachtgever. THOAS zal evenmin gemachtigd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen als zijn tussenpersoon behalve in het geval van Opdrachten van schuldinvordering door minnelijke invordering of procedurebeheer, en tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen. Het toesturen van de stukken, noodzakelijk of nuttig voor het uitvoeren van de Opdracht veronderstelt het bestaan van een uitvoeringsmandaat. Evenwel kan THOAS eisen dat de Opdrachtgever eerst een ondertekend opdrachtformulier invult (uitvoeringsmandaat) en aan THOAS toestuurt alvorens de Opdracht te aanvaarden.

Art. 5: Betalingsmodaliteiten:

– De vergoeding voor de Opdrachten is in overeenstemming met de laatste versie van de THOAS Tarieven. Door het geven van een Opdracht stemt de Opdrachtgever in met deze THOAS Tarieven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

– De betaling zal geschieden op vervaldag of wordt automatisch in rekening courant gebracht en alzo verwerkt met de gerecupereerde bedragen.

– De B.T.W. en alle mogelijke huidige of toekomstige directe of indirecte lasten zullen toegevoegd worden en betaalbaar zijn als een bijkomend bedrag op alle facturen.

– Elke som welke verschuldigd maar niet betaald is op vervaldag zal verhoogd worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis en een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50,00 €. De niet-betaling op vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere zelfs niet vervallen facturen op de Opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

– Indien de Opdrachtgever zijn verbintenissen niet nakomt behoudt THOAS zich het recht voor alle Opdrachten op te schorten of niet uit te voeren zonder het recht te verliezen op betaling en onverminderd de hoger gestipuleerde schadevergoeding en verwijlintrest. Dergelijke ontbinding van de Opdracht geschiedt van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven aan de Opdrachtgever worden meegedeeld. Betaalde voorschotten blijven THOAS verworven.

Art. 6: De klachten: Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen en per aangetekend schrijven aan THOAS te worden toegezonden. Na deze termijn zullen levering, prijzen en de respectieve facturen beschouwd worden als zijnde definitief aanvaard.

Art. 7: Bevoegde Rechtsmacht: Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd naar keuze van THOAS wat betreft het bevoegd kanton.

Thoas cvba – Kapelsesteenweg 195/1 – 2180 Ekeren – KBC BE34 7310 2184 6290 – BE0840.308.822 – rpr: Antwerpen